งานพ้อต่อ หรือ ผ่อต่อ จังขึ้นเป็นประจำทุกปี ถือเป็นอีกเทศกาลหนึ่งที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต

ในช่วงวันสารทจีน หรือที่เรียกกันว่าไหว้กับข้าว ที่บางเหนียวและตลาดสด (บ้านซ่าน) ก็จะมีการจัดงานพ้อต่อ ซึ่งเป็นเทศกาลที่จัดสืบต่อกันมาหลายยุคหลายสมัย

Topics #พาเที่ยว #เทศกาล